Je psychoterapia určená aj pre Vás…?

Psychoterapia je pre každého jednotlivca i pre človeka, ktorý pociťuje alebo nepociťuje určité duševné rozladenie. V prípade klienta mladšieho ako 18 rokov je nutný súhlas zákonného zástupcu. Naše privátne centrum ponúka viacero nezávislých odborníkov v psychoterapii (psychológa, psychoterapeuta i súčinnosť s psychiatrom). V prípade psychoterapie sa medzi klientom a psychoterapeutom uzatvára písomný kontrakt a predbežná dohoda o trvaní terapeutických sedení (v závislosti od priebehu diagnózy a priebehu terapie sa kontrakt môže upravovať).

Infolinka a objednávky na tel. čísle: +421 905 345 584

Pracujeme v zmysle etického kódexu…

Naše centrum pracuje so všetkými informáciami o klientovom zdravotnom stave v súlade s etickým kódexom a informácie sú prísne dôverné.

Keďže počas psychoterapeutického stretnutia sa stretávame s vašimi najintímnejšími pocitmi, zážitkami a sme oboznámení s dôvernými informáciami, zaručujeme vám absolútnu diskrétnosť a mlčanlivosť v zmysle ochrany osobných údajov a etického kódexu.

Psychoterapia je  liečebný proces…

Psychoterapia je proces, v ktorom psychológ, psychologička/psychoterapeut, psychoterapeutka pomáha klientovi/klientke s vysporiadaním sa s problematickými zážitkami a aspektmi života.

Psychoterapia je liečebné pôsobenie psychologickými prostriedkami, ktoré prinášajú zmenu v psychopatologických symptómoch prežívania, správania sa osobnosti i spôsobu fungovania v živote, pričom môže ísť o podpornú, terapeutickú či rozvíjajúcu funkciu. Psychoterapiu ako liečebnú činnosť tradične vykonávajú predovšetkým lekári, psychológovia vzdelaní v odbore, ale v poslednom období aj odborníci z iných profesií, ktorí sa v psychoterapii dlhodobo vzdelávajú.

Ako dlho trvá terapeutické sedenie…?

Dĺžka terapeutického sedenia je zvyčajne 50 – 60 minút, obvykle raz týždenne. Je možnosť dohodnúť sa individuálne.

Okrem psychoterapie Vám ponúkneme…

  • ​​Príjemné vybavené a pokojné prostredie v novostavbe
  • V cene psychoterapie je zahrnutý teplý a studený nápoj, malé občerstvenie
  • ​​Diskrétnosť a úplná anonymita
  • ​​Časové prispôsobenie
  • ​​Individuálny prístup pre každého

Formy psychoterapie.

Ponúkame psychoterapiu individuálnu, párovú aj skupinovú podľa požiadaviek klienta.

Psychoterapia prebieha v rôznych formách, ako napríklad individuálna, skupinová, rodinná, párová terapia. Dĺžka je rozmanitá, krátke sú do šiestich sedení, krátkodobé do dvadsiatich sedení, strednodobé do tridsiatich sedení a dlhodobé rok a viac. Forma terapie a jej trvanie sú podmienené radom faktorov. Určite je to typ problémov klienta, ďalej dostupnosť psychoterapeutických služieb, osobná preferencia klienta a terapeuta, vonkajšie hranice stanovené zdravotnými poisťovňami.

Význam psychoterapie

Význam psychoterapie v súčasnosti narastá. Vplyvom rýchleho spôsobu života, technického pokroku, technologického a informačného rozvoja sa človek neľahko orientuje v rýchlo sa meniacom svete, ťažko sa adaptuje, a tak stráca vnútornú stabilitu. Tieto zneistenia môžu viesť k zdravotným problémom. Napríklad k trvalému nárastu psychosomatických porúch zdravia, úzkostných a depresívnych porúch i závislostí od návykových látok alebo k nápadnému či nežiaducemu správaniu, čím človek ohrozuje nielen seba, ale aj sociálne štruktúry, ktorých je súčasťou. Ide o oblasti sociálnej patológie. Psychoterapia pomáha tým, že ľudskej bytosti uľahčuje pravdivejšie porozumenie sebe a nachádzanie miesta a zmyslu v spoločnosti ostatných ľudí. Práve daným úzkostným, depresívnym a iným poruchám venujeme priestor v našej psychoterapeutickej práci zameranej na človeka.

Objednávky na psychoterapiu:

V prípade, že sa chcete objednať, stačí len zatelefonovať vybranému terapeutovi a dohodnúť si termín, poprípade napísať e-mail lucia.majkova@theramedik.sk

Krízová telefónna linka: deň, noc

Infolinka a objednávky na tel. číslach: +421 905 345 584 – je možné uhrádzať platbu aj na jednotlivých číslach účtu, ktoré si dohodnete so svojím terapeutom.

Psychoterapiu zatiaľ plne hradí klient, v budúcnosti pripravujeme aj súčinnosť so zdravotnými poisťovňami.

Odvolať terapeutické stretnutie je možné kedykoľvek, ale najneskôr 1 deň (24 hodín) pred začiatkom objednaného termínu, inak žiadame o uhradenie objednaného termínu.

Na prvé stretnutie nie je potrebné sa nejako zvlášť pripravovať. Vzájomne sa pokúsime zmapovať vaše aktuálne ťažkosti a nájsť možné riešenie a pomoc. Počet ďalších prípadných stretnutí záleží na našej obojstrannej dohode a potrebe ďalšej starostlivosti.

V prípade potreby vám poskytneme/sprostredkujeme ďalšiu, prípadne potrebnú starostlivosť. Psychoterapia sa odohráva ako rozhovor. Psychoterapeut/ka je akýsi váš spoločník pri hľadaní riešení. Je pripravený počúvať. Je odborník na vedenie rozhovoru takým spôsobom, ktorý bude pre vás užitočný. Počet stretnutí, dĺžku, priebeh a vzájomné očakávania si na začiatku aj v priebehu terapie spoločne dojednávate a ujasňujete

(Visited 82 times, 1 visits today)